Produkt dnia
METKOWIEC MINKY - Dinozaury - Chevron baby blue
METKOWIEC MINKY - Dinozaury - Chevron baby blue
29,00 zł 15,90 zł
szt.
MUFKA - Dinozaury - Chevron baby blue
MUFKA - Dinozaury - Chevron baby blue
79,00 zł 49,00 zł
szt.
Poduszka Serce - Vine marina
Poduszka Serce - Vine marina
59,00 zł 49,00 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Instagram

insta

Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
eCard
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Mi Bebe

obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie

regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Mi Bebe [dalej "Sklep"], działający pod adresem www.mibebe.com.pl, prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"]. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r poz. 1422 tj. ze zm.).

2. Właścicielem Sklepu jest: Anna Huterańska-Kądziołka, 93-378 Łódź, Mieszkalna 51/36, NIP: 7361571176 , REGON 101800254, tel. 603-13-76-87, adres email: bok@mibebe.com.pl. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione w Sklepie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich. Ceny podane w Sklepie nie zawierają kosztu dostawy produktu - koszt ten jest wskazany w momencie składania Zamówienia.

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Nabywcą towarów oferowanych w Sklepie, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Klientem.

8. Informacje o towarach dostępne w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.

9.Kontakt ze Sklepem możliwy jest pod numerem telefonu +48 603-13-76-87 od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-20:00, oraz pod adresem poczty elektronicznej: bok@mibebe.com.pl, a także osobiście, pod adresem: ul. Mieszkalna 51/36, 93-378 Łódź.
Cena za połączenie telefoniczne według stawki operatora, z usług którego korzysta dzwoniący wg stawek operatora sieci komórkowej Plus.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

- poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

- e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

- telefonicznie na numer przeznaczony do składania zamówień, dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta poprzez Sklep, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

6. Usługodawca prezentując produkty w Sklepie i w trakcie procesu składania Zamówienia, jednakże najpóźniej przed wciśnięciem przez Klienta przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”, poinformuje go w sposób jasny i zrozumiały o:

A. głównych cechach produktu

B. swoich danych identyfikujących, w szczególności o nazwie, adresie, numerze telefonu przedsiębiorstwa, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą

C. adresie pod którym Klient może składać reklamacje

D. łącznej cenie obejmującej wszystkie składniki, a w szczególności podatki, opłaty za dostawę oraz sposobie i terminie zapłaty, sposobie i terminie dostawy Zamówienia oraz procedurze reklamacyjnej

E. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się

F. kosztach zwrotu towaru, które ponosi Klient w przypadku odstąpienia od umowy

G. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o treści formularza odstąpienia od umowy i pouczenia o odstąpieniu od umowy

H. obowiązku dostarczenia towarów bez wad

I. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji

J. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Sklep prowadzi sprzedaż i wysyłki za pobraniem.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Paczkomaty, E-commerce mini paczka In Post lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon oraz fakturę/rachunek na życzenie, obejmującą dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia firmę Mi Bebe Anna Huterańska-Kądziołka do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.).

5. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem bok@mibebe.com.pl

6. Klient może wycofać złożone zamówienie jedynie e-mailem pod adresem bok@mibebe.com.pl lub telefonicznie. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

§5

Niedostępność produktu

1. Jeśli w Magazynie Firmy zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy wyśle do Klienta wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji odnośnie dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

2. W przypadku, gdy Sklep Internetowy otrzyma informację, że realizacja częściowa lub całego zamówienia nie będzie możliwa, może podjąć decyzję o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów (w porozumieniu z Klientem) lub o jego anulowaniu.

3. Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep.

4. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie, natychmiast po anulowaniu zamówienia.

§6

Reklamacje i zwroty

1. Sklep odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Sklep jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo zgłosić niezgodność towaru z umową w ciągu 2 lat od daty wydania towaru, o ile w terminie 2 miesięcy od dnia w którym stwierdził niezgodność towaru z umową poinformuje sklep o stwierdzonej niezgodności.

2. Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania; warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji;

3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;

4. W przypadku odesłania reklamacji na adres Mi Bebe Anna Huterańska-Kądziołka, ul. Mieszkalna 51/36, 93-378 Łódź za pośrednictwem Poczty Polskiej, Sklep Internetowy zwróci Klientowi należność za przesyłkę. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Klienta.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem opisanych w niniejszym paragrafie, składając do Sklepu stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia zrealizowania Zamówienia (termin dostawy produktów na adres wynikający z Zamówienia).

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest pod adresem: FORMULARZ ZWROTU TOWARU , przed upływem tego terminu na adres: Mi Bebe Anna Huterańska-Kądziołka, ul. Mieszkalna 51/36, 93-378 Łódź lub korzystając z adresu poczty elektronicznej bok@mibebe.com.pl. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

3. W przypadku odstąpienia, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą a Klient otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakupione towary, w tym koszty dostarczenia Zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego w Zamówieniu przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) oraz zobowiązany jest niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni zwrócić dostarczone mu towary w stanie niezmienionym na adres Usługodawcy: Mi Bebe Anna Huterańska-Kądziołka, ul. Mieszkalna 51/36, 93-378 Łódź lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do ich odbioru. Koszt odesłania produktów do Sklepu ponosi Klient. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sklep wysyła zwracane pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od momentu otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

4. Zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty następuje przelewem na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§8

Odmowa przyjęcia paczki

1. W przypadku odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, jest to równoznaczne z odstąpieniem od umowy. Zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami zwrotu przesyłki.

§9

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

4. Administratorem Danych Osobowych jest Mi Bebe Anna Huterańska-Kądziołka. Niezbędnym przymiotem administratora danych osobowych jest posiadanie kompetencji decyzyjnych w stosunku do danych, które znajdują się w jego dyspozycji. O celach i środkach przetwarzania danych osobowych decyduje Zespół ds. Bezpieczeństwa Mi Bebe Anna Huterańska-Kądziołka Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

5. Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail bezpośrednio związanych z realizacją Zamówienia złożonego przez Klienta.

§10

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§11

1. Polityka prywatności

Szczegółowo ochrona i postępowanie w zakresie danych osobowych zostało opisane w dokumencie POLITYKA PRYWATNOŚCI

2. Polityka cookies

Pliki cookies są wykorzystywane przez Sklep na zasadach opisanych w odrębnym dokumencie POLITYKA PRYWATNOŚCI

§12

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności:

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

6. W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl